هشتمین سالانه هنر معاصر ایران “پرسبوک” بازیافت


هشتمین سالانه ھنر معاصر ایران “پرسبوک” به صورت کیوریتوریال به انتخاب ندادرزی و همکارِکیوریتور نگار فرجیانی با حمایت انجمن ھنرھای تجسمی یزد برگزار می شود.
دبیر اجرایی این دوره وحید زبرجدی و محققین: محمد مظفری زاده و علی فرخ هستند. طراح گرافیک، امیر حسین دهقانی بوده و ساخت ویدیو ها نیز بر عهده متین رکن است.

به گزارش روابط عمومی پرسبوک، ندا درزی بنیان گذار پرسبوک گفت: رویکرد این دوره بر پایه تعامل و مشارکت سطوح مختلف جامعه و به شیوه کیوریتوریال است که جایگزین روال رقابتی شده است. برھمین اساس دومین پروژه فضا محور[کارگاه شعر بافی] در جھان شھر یزد با توجه به حفظ ابنیه کھن، ھنر زیست-بوم و محوریت ھنر نساجی و تکیه بر گرایش ھای معاصر را برگزیده ایم.

مقصود از انتخاب نام” بازبافت” ارجاع به بافت خشتی وگلی شھریزد و بافت به معنای” بافتن و در ھم تنیدن” دارد. به ھمین منظور با انتخاب شھرجھانی یزد به عنوان پایتخت ھنر-صنعت نساجی با توجه به رویکرد فضا محور این دوره سالانه پرسبوک می‌تواند بیشترین فرصت را برای پی بردن به اھمیت و بازبینی آن با دیدگاه معاصر را داشته باشد.
فضا محور بودن این دوره پرسبوک درشیوه برگزاری،نگاه دوباره‌ای است برکاربردی بودن و پویایی صنعت وھنرنساجی یزد که درانتقال فرھنگ وھنراین خطه از گذشته حایزاھمیت است، پویا بودن و جابجایی این ھنروصنعت موجب شده تا فراموش نشود بلکه در میان مردمان ایران زمین و کشورھای ھمسایه و دورتردرمسیرجاده ابریشم سال ھای بسیاری سفیر فرھنگی این سرزمین باشد.
بنابراین ھم اکنون فرصت مناسبی است تا با این خصلت ویژه وپویای ھنربافندگی و فرھنگ نساجی در یزد فضای جدیدی را ھمراه با گروھی از ھنرمندان و شهروندان در فضای شهری باز تولید کنیم.
در چند دهه اخیردرحیطه فرھنگ وھنر توجه ویژه وتخصصی به گستردگی وغنای ھنرنساجی ازطرف ھنرمندان بومی و غیربومی دراین اقلیم نشده است. تاریخچه غنی منسوجات یزد، تنوع محصولات، مواد، ابزارآلات و متعلقات وابسته به آن از یک طرف و از طرف دیگر معماری به کار رفته در شیوه طراحی فضای کارگاه ھا به شکل متمرکز و غیر متمرکز بستر مناسبی را برای نگاه، برنامه‌ریزی و شیوه برگزاری این دوره از پرسبوک ایجاد کرده است که در این فرآیند توجه به ھنر نساجی و فضاھای مرتبط و موجود نساجی در شهر زمینه ساز معرفی ھنربومی-صنعت نساجی با بیان معاصر می‌تواند به مفاھیم با کارکردھای جدیدتری به این مدیوم در شهر بیافزاید..

شھر یزد با حفظ ارزش ھای بومی و فرھنگی خود بستر مناسبی برای برگزاری رویداد ھای ھنری و فرھنگی است.با توجه به موارد فوق این دوره پرسبوک با محوریت ھنر الیاف، فضا و مفاھیم مرتبط با آنھا و ادغام آن با گرایش ھنر چند رسانه‌ای برگزار خواھد شد.

ھنرالیاف یا فایبر آرت گرایشی ازھنرمعاصراست که ازالیاف مصنوعی یا طبیعی استفاده می کند و ازدھه ۶۰ میلادی ھمگام با جنبش فمنیسم آغاز می شود. آنچه آن را از صنایع دستی مجزا می کرد؛ مفهوم، ایده و نگاه زیباشناسانه آن به ھمراه تکنیک بوده است.
دردھه ۷۰ آثارھنرمندان این حیطه به تدریج اندیشمندانه و مفهومی می شود. درھمین زمان فایبرآرت به یک عنصر کلیدی درچیدمان ھا و آثارمکان محورتبدیل شد، برای مثال می توان به اثر” فنس روان” اثر کریستو در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. در این ادغام ویژگی منحصر به فرد فایبر آرت با دیگر ھنرھا موجب کمرنگ شدن مرز بین ھنرھا شد.
با اتکا به چنین رویکردی ھنرمندان منتخب این دوره آثاری بینا رشته ای و مفھومی را به صورت انفرادی یا مشارکتی خلق می کنند و هدی اخلاقی، مونا آقا بابایی ، مینوایرانپور، منصوره باغگرایی، سهند حسامیان، عاطفه خاص، هدا زرباف، ثنا ضرابیان، روح اله طامهری، حمید فاتح، فاطمه فضایل اردکانی، حامد مهریزی زاده، شهرزاد کائدی نژاد و نوشین نفیسی از هنرمندان پرسبوک هشتم هستند.

ھنرمندان از یزد، تهران و اصفهان انتخاب شده اند که پروپوزال طرح را قبل از اجرای زنده بمدت ” پنج روز ” در فضای کارگاه شعر بافی، مطرح می کنند. چنانچه اجرا به زمان بیشتری نیاز دارد مراحل مقدماتی از قبل آماده می شود و توسط تیم بازبینی آثار برای اجرای در یزد درمرحله دوم بررسی خواھد شد.
از آنجا که پروژه این دوره نیز مکان محور است، متریال توسط تیم اجرایی انجمن ھنرھای تجسمی یزد در اختیار منتخبین جهت اجرای زنده گذاشته خواھد شد. مواد مصرفی مورد نیاز ھنرمند به غیر از مواد ذکر شده به عهده خود ھنرمند است.
حمل و نقل اثر برعهده ى ھنرمند مى باشد و پرسبوك مسئوولیتى در قبال ھرگونه آسیب احتمالى آثار ندارد. آثار ارسالی مطابق قوانین جمهوری اسلامی پذیرش می شود.
به برگزیدگان این رویداد تندیس و لوح تقدیر هشتمین سالانه پرسبوک اهدا می شود و آثار در کتاب پرسبوک منتشر خواهد شد. این رویداد در کارگاه شعربافی و فضای شهری یزد از بیست و هشتم ابان تا دوم آذر برگزار میشود.


به گزارش هنرآنلاین، ندا درزی بنیان‌گذار پرسبوک گفت: رویکرد این دوره بر پایه تعامل و مشارکت سطوح مختلف جامعه و به شیوه کیوریتوریال است که جایگزین روال رقابتی شده است. برھمین اساس دومین پروژه فضا محور [کارگاه شعر بافی] در جھان شھر یزد با توجه به حفظ ابنیه کھن، ھنر زیست-بوم و محوریت ھنر نساجی و تکیه بر گرایش‌ھای معاصر را برگزیده‌ایم.

مقصود از انتخاب نام” بازبافت” ارجاع به بافت خشتی وگلی شھریزد و بافت به معنای” بافتن و در ھم تنیدن” دارد. به ھمین منظور با انتخاب شھرجھانی یزد به عنوان پایتخت ھنر-صنعت نساجی با توجه به رویکرد فضا محور این دوره سالانه پرسبوک می‌تواند بیشترین فرصت را برای پی بردن به اھمیت و بازبینی آن با دیدگاه معاصر را داشته باشد.

فضا محور بودن این دوره پرسبوک در شیوه برگزاری، نگاه دوباره‌ای است بر کاربردی بودن و پویایی صنعت و ھنر نساجی یزد که در انتقال فرھنگ و ھنر این خطه از گذشته حایز اھمیت است، پویا بودن و جابه جایی این ھنر و صنعت موجب شده تا فراموش نشود بلکه در میان مردمان ایران زمین و کشورھای ھمسایه و دورتر در مسیرجاده ابریشم سال‌ھای بسیاری سفیر فرھنگی این سرزمین باشد.

بنابراین ھم اکنون فرصت مناسبی است تا با این خصلت ویژه و پویای ھنر بافندگی و فرھنگ نساجی در یزد فضای جدیدی را ھمراه با گروھی از ھنرمندان و شهروندان در فضای شهری باز تولید کنیم.

در چند دهه اخیر در حیطه فرھنگ وھنر توجه ویژه و تخصصی به گستردگی و غنای ھنر نساجی از طرف ھنرمندان بومی و غیر بومی در این اقلیم نشده است. تاریخچه غنی منسوجات یزد، تنوع محصولات، مواد، ابزارآلات و متعلقات وابسته به آن از یک طرف و از طرف دیگر معماری به کار رفته در شیوه طراحی فضای کارگاه‌ھا به شکل متمرکز و غیر متمرکز بستر مناسبی را برای نگاه، برنامه‌ریزی و شیوه برگزاری این دوره از پرسبوک ایجاد کرده است که در این فرآیند توجه به ھنر نساجی و فضاھای مرتبط و موجود نساجی در شهر زمینه ساز معرفی ھنربومی-صنعت نساجی با بیان معاصر می‌تواند به مفاھیم با کارکردھای جدیدتری به این مدیوم در شهر بیافزاید.

شھر یزد با حفظ ارزش‌ھای بومی و فرھنگی خود بستر مناسبی برای برگزاری رویدادھای ھنری و فرھنگی است. با توجه به موارد فوق این دوره پرسبوک با محوریت ھنر الیاف، فضا و مفاھیم مرتبط با آنھا و ادغام آن با گرایش ھنر چند رسانه‌ای برگزار خواھد شد.

ھنر الیاف یا فایبر آرت گرایشی از ھنر معاصر است که از الیاف مصنوعی یا طبیعی استفاده می‌کند و از دھه ۶۰ میلادی ھمگام با جنبش فمنیسم آغاز می‌شود. آنچه آن را از صنایع دستی مجزا می‌کرد؛ مفهوم، ایده و نگاه زیباشناسانه آن به ھمراه تکنیک بوده است.

در دھه ۷۰ آثار ھنرمندان این حیطه به تدریج اندیشمندانه و مفهومی می‌شود. در ھمین زمان فایبرآرت به یک عنصر کلیدی در چیدمان‌ھا و آثار مکان محورتبدیل شد، برای مثال می‌توان به اثر” فنس روان” اثر کریستو در سال ۱۹۷۶ اشاره کرد. در این ادغام ویژگی منحصر به فرد فایبر آرت با دیگر ھنرھا موجب کمرنگ شدن مرز بین ھنرھا شد.

با اتکا به چنین رویکردی ھنرمندان منتخب این دوره آثاری بینا رشته‌ای و مفھومی را به صورت انفرادی یا مشارکتی خلق می‌کنند و هدی اخلاقی، مونا آقا بابایی ، مینوایرانپور، منصوره باغگرایی، سهند حسامیان، عاطفه خاص، هدا زرباف، ثنا ضرابیان، روح اله طامهری، حمید فاتح، فاطمه فضایل اردکانی، حامد مهریزی زاده، شهرزاد کائدی نژاد و نوشین نفیسی از هنرمندان پرسبوک هشتم هستند.

ھنرمندان از یزد، تهران و اصفهان انتخاب شده‌اند که پروپوزال طرح را قبل از اجرای زنده به‌مدت پنج روز در فضای کارگاه شعر بافی، مطرح می‌کنند. چنانچه اجرا به زمان بیشتری نیاز دارد مراحل مقدماتی از قبل آماده می‌شود و توسط تیم بازبینی آثار برای اجرای در یزد درمرحله دوم بررسی خواھد شد.

از آنجا که پروژه این دوره نیز مکان محور است، متریال توسط تیم اجرایی انجمن ھنرھای تجسمی یزد در اختیار منتخبین جهت اجرای زنده گذاشته خواھد شد. مواد مصرفی مورد نیاز ھنرمند به غیر از مواد ذکر شده به عهده خود ھنرمند است.

حمل و نقل اثر برعهده ھنرمند مى‌باشد و پرسبوک مسئوولیتى در قبال ھرگونه آسیب احتمالى آثار ندارد. آثار ارسالی مطابق قوانین جمهوری اسلامی پذیرش می‌شود.دبیر اجرایی این دوره وحید زبرجدی و محققین، محمد مظفری‌زاده و علی فرخ هستند. طراح گرافیک، امیر حسین دهقانی بوده و ساخت ویدیوها نیز بر عهده متین رکن است.

به برگزیدگان این رویداد تندیس و لوح تقدیر هشتمین سالانه پرسبوک اهدا می‌شود و آثار در کتاب پرسبوک منتشر خواهد شد. این رویداد در کارگاه شعربافی و فضای شهری یزد از بیست و هشتم آبان تا دوم آذر برگزار می‌شود.


هشتمین سالانه هنرهای معاصر پرسبوک با همکاری انجمن هنرهای تجسمی یزد، ۲۸ آبان تا ۲ آذر ۱۳۹۷، یزد

هنرمندان:
هدی اخلاقی، مونا آقابابایی، مینو ایرانپور، منصوره باغگرایی، سهند حسامیان، عاطفه خاص، هدا زرباف، ثناضرابیان، روح اله طامهری، حمیدفاتح، فاطمه فضایل اردکانی، حامد مهریزی زاده، شهرزاد کائدی نژاد، نوشین نفیسی

کیوریتور ندادرزی، همکارِکیوریتور نگارفرجیانی

عنوان: بازبافت
دبیر اجرایی: وحید زبرجدی
پژوهشگران: محمد مظفری، علی فرخ
گرافیک: امیرحسین دهقانی
ویدیو: متین رکن، ابراهیم سرداری

حامیان:
اداره كل فرهنگ وإرشاد اسلامى يزد
سازمان ميراث فرهنگي استان يزد
سازمان فرهنگي شهردارى يزد
شوراى اسلامى شهر يزد
خانه‌ی باران
کارگاه خجسته
كارگاه هنر وريس

تیم اجرایی از هنرمندان یزد
حسین کهفی، الهام رضوى، زهرا غياثی، بابك رحيم، اميرحسين دهقانى ، سمانه آهنچى ، سعيده مرتضوى، عباس مهدى نژاد ، مينا خداپرست، حميد كريمى پور، فريد احمدی، احسان صارمی، آریا میررکنی، مهدی دهقان، فائزه پورکمالی، محمد برزگر، محمد کریمی

دوره‌‌های پرسبوک

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *