علی اعتبار

30,000,000 تومان

 • علی اعتبار
 • عنوان: تراژدی
 • تکنیک:سرامیک
 • اندازه:۲×۲×۴متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت: ۳۰ میلیون تومان

 • Ali Etebar
 • Title: Tragedy
 • Technique :Ceramic
 • Size:4×4×2meters
 • Year:2020
 • Price:30/000/000T