تکتم همتی

6,000,000 تومان

 • تکتم همتی
 • بخش مشارکتی
 • تکنیک: تاپستری،خوشنویسی
 • اندازه:۱۵۰×۳۰۰
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت:۶میلیون تومان

 • Toktam Hemmati
 • Participatory Section
 • Technique:Tapestry, Calligraphy
 • Size:150×300
 • Year:2020
 • Price:6/000/000 T