فرزانه شهری

4,000,000 تومان

 • فرزانه شهری
 • بخش مشارکتی
 • تکنیک:تاپستری و مکرمه
 • اندازه: ۱×۱۵۰متر
 • سال:۱۳۹۹
 • قیمت:۴میلیون تومان

 • Farzane Shahri
 • Participatory Section
 • Technique:Tapestry & Macrame
 • Size:1/50×1m
 • Year:2020
 • Price:4/000/000T