نگار فرجیانی 2

20,000,000 تومان

 • نگار فرجیانی
 • عنوان: نسخه ی مندرس برگرفته از ھفت اورنگ ابراھیم میرزا, مشھد. ٩۶٣ – ٩٧٢ ه.ق
 • از منظومه ھفت اورنگ جامی
 • تکنیک:چاپ دیجیتال بر روی پارچه
 • اندازه:۴۸×۶۸ سانتی متر
 • سال:١٣٩۶
 • قیمت:20 میلیون تومان، تک نسخه

 • Negar Farajiani
 • Titel:Tattered Masterpieces
 • Adaptation from Haft Awrang Ebrahim Mirza, Khorassan region,north-west Iran,1556-1565
 • Technique:Digital Print on Fabric
 • Size:68×48 cm
 • Year:2017
 • Price:20/000/000T